Informacja z realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego  
"Trzymaj Formę!"  
w roku szkolnym 2017/2018 (XII edycja)  

Uprzejmie prosimy Szkolnego Koordynatora Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Trzymaj Formę!" o przedstawienie informacji o działaniach podejmowanych w ramach realizacji programu oraz wyrażenie swoich opinii na ten temat.  
Uzyskane informacje posłużą nam do oceny efektów podejmowanych działań oraz udoskonalania kolejnych edycji programu.

Uprzejmie informujemy, że należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu, gdyż w innym przypadku sprawozdanie nie zostanie  przyjęte przez system.
Ponadto, jeśli Program "Trzymaj Formę!" jest realizowany w obrębie Zespołu Szkół zarówno przez szkołę podstawową, jak i gimnazjum, wówczas dla każdej ze szkół należy wypełnić odrębny formularz.

1. Dane dotyczące placówki szkolnej:

2. Dane szkolnego koordynatora programu:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko / zawód
1.


3. Czy szkoła brała udział w poprzednich edycjach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”?

1. Tak, szkoła bierze udział w każdej edycji programu począwszy od roku szkolnego
2. Tak, szkoła okazjonalnie brała udział w niektórych wcześniejszych edycjach programu
3. Nie, w roku szkolnym 2017/2018 szkoła wzięła po raz pierwszy udział w programie

4. Liczba uczniów i klas uczestniczących w programie Trzymaj Formę! w roku szkolnym 2017/2018
(prosimy wypełnić właściwe pola w zależności od typu placówki)

Gimnazjumklasy II klasy III razem
Liczba wszystkich uczniów w gimnazjum
Liczba klas biorących udział w programie
Liczba uczniów biorących udział w programie
Liczba uczniów sporadycznie uczestniczących w działaniach programowych
Liczba szkolnych realizatorów programu (nauczycieli, pracowników szkoły)
Szkoła Podstawowa klasy V klasy VI klasy VII razem
Liczba wszystkich uczniów klas V, VI i VII w szkole
Liczba klas biorących udział w programie
Liczba uczniów biorących udział w programie
Liczba uczniów sporadycznie uczestniczących w działaniach programowych
Liczba szkolnych realizatorów programu (nauczycieli, pracowników szkoły)

5. Czy uczniowie biorący udział w tegorocznej edycji programu, byli objęci działaniami programowymi prowadzonymi w Państwa szkole w poprzednich edycjach Trzymaj Formę!?

1. Tak, wszyscy uczniowie uczestniczyli wcześniej w działaniach programowych w naszej szkole
2. Część uczniów realizowała program już wcześniej – prosimy o wskazanie, ilu
3. Nie, wszyscy uczniowie realizowali program Trzymaj Formę! w naszej szkole po raz pierwszy

6. W czasie jakich zajęć realizowano program?

1. Zajęć obowiązkowych (w czasie trwania zajęć lekcyjnych)
2. Zajęć pozalekcyjnych (wykraczających poza podstawę programową) w tygodniu szkolnym
3. Zajęć pozalekcyjnych w weekendy i dni wolne od szkoły

7. Jaka była średnia liczba godzin lekcyjnych (45 min.) przeznaczonych na realizację programu w jednej klasie?

1. do 3 godzin
2. od 4 do 6 godzin
3. od 7 do 9 godzin
4. od 10 do 20 godzin
5. powyżej 20 godzin

8. Czy opracowano w szkole własny projekt edukacyjny zawierający: temat, cele, zadania, osoby odpowiedzialne, terminy realizacji, sposób i kryteria oceny efektów?

1. Tak
2. Nie, ale korzystano z gotowych projektów
3. Nie, w trakcie realizacji programu korzystano z innych metod

9. Jaki był zakres tematyczny projektów/działań programowych realizowanych w szkole? (prosimy wskazać wszystkie właściwe):

1. Zbilansowana dieta
2. Aktywność fizyczna
3. Edukacja konsumencka
4. Inne - jakie?

10. Jakie projekty były realizowane przez szkołę w ramach programu „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018?

Lp. rodzaj projektu tytuł cel
1.
2.
3.


11. Jakie instytucje, organizacje i osoby wspierały lub współpracowały przy realizacji programu?

Szacunkowa liczba partnerów wspierających, współpracujących lub zaangażowanych w realizację programu:

1. Liczba organizacji/instytucji
2. Liczba osób

Prosimy o wskazanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację programu Trzymaj Formę! w Państwa szkole (pytanie wielokrotnego wyboru):

Lp. samorządy, instytucje, organizacje, eksperci
1.

samorządy:

Urząd Marszałkowski
Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta i Gminy
Prezydent / Burmistrz
Sołtys
2.
M/G Komisje ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
M/G Ośrodki Pomocy Społecznej
3.

placówki oświaty i kultury:

Centrum Edukacji Nauczycieli
wyższa uczelnia
ośrodek / dom kultury
biblioteka
inna szkoła
teatr
kino
inne, jakie?
4.
placówki służby zdrowia
placówki profilaktyki, terapii, integracji społecznej
5.
rady osiedla
spółdzielnie mieszkaniowe
6.

towarzystwa, stowarzyszenia, organizacje, fundacje prowadzące działalność prozdrowotną, ekologiczną, integrującą środowisko, aktywizującą i inną:

PCK
stow. / tow. na rzecz rozwoju gminy / miejscowości
inne, jakie?
7.

towarzystwa ds. kultury fizycznej, ośrodki i kluby sportowe:

TKKF
Orlik
miejski / gminny ośrodek sportu i rekreacji
klub sportowy
inne, jakie?
8.

ośrodki, towarzystwa, kluby, koła - turystyczne, rekreacyjne, wypoczynkowe:

PTTK
inne, jakie?
9.
parki krajobrazowe
nadleśnictwa, leśnictwa
centra edukacji ekologicznej, szkoły leśne
łowieckie / wędkarskie / rybackie
10.
ośrodek doradztwa rolniczego
koło gospodyń wiejskich
gospodarstwo agroturystyczne, ekologiczne
Agencja Rynku Rolnego
11.

służby mundurowe:

policja
straż miejska
straż pożarna
wojsko
12.
banki
wydawcy
firmy ubezpieczeniowe
zakłady pracy, producenci
apteki
sklepy
inne, jakie?
13.

media:

prasa
radio
telewizja
portale internetowe
14.
inne placówki, organizacje, instytucje, jakie?
15.
eksperci, specjaliści, jakie?

12. W jaki sposób szkoła sprzyjała zwiększeniu aktywności fizycznej społeczności szkolnej (możliwość wielokrotnego wyboru).

1. Organizacja zawodów i innych imprez sportowych
2. Udział uczniów w turniejach i zawodach międzyszkolnych
3. Udział uczniów w tworzeniu propozycji planów obowiązkowych lekcji WF
4. Stworzenie oferty zajęć do wyboru dla uczniów w ramach obowiązkowych zajęć WF
5. Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych
6. Stworzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zwolnionych z lekcji WF
7. Konsultacja z rodzicami propozycji zwiększenia aktywności fizycznej
8. Inne – jakie

13. Szacunkowa liczba osób uczestnicząca czynnie w jakichkolwiek aktywnościach ruchowych w ramach programu.

1. Liczba uczniów
2. Liczba rodziców/opiekunów
3. Liczba pozostałych uczestników programu

14. W jaki sposób szkoła sprzyjała poprawie nawyków żywieniowych społeczności szkolnej (możliwość wielokrotnego wyboru).

1. Organizacja zajęć, pokazów, warsztatów kulinarnych
2. Spożywanie wspólnie drugiego śniadania przez uczniów i nauczyciela
3. Konsultacja z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia
4. Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety
5. Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej
6. Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia

15. Prosimy o krótki opis jednego, najciekawszego (najbardziej oryginalnego) projektu realizowanego w ramach programu:

Etap I – przygotowanie do realizacji projektu
Etap II – planowanie
Etap III – działania
Etap IV – ewaluacje/ocenę projektu

16. W jaki sposób powiadomiono rodziców o realizowanym programie? (możliwość wielokrotnego wyboru)

1. Na zebraniu ogólnym rodziców uczniów szkoły
2. Na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach
3. Poprzez skierowanie do nich listu
4. Podczas dni otwartych w szkole
5. Za pośrednictwem strony internetowej szkoły
6. Poprzez gazetki szkolne, wystawy, plakaty, biuletyny, ulotki
7. W trakcie imprez okolicznościowych, festynu.
8. W inny sposób, w jaki?
9. Nie informowano rodziców o programie

17. Ilu rodziców brało udział w spotkaniach dot. tematyki / realizacji programu „Trzymaj Formę!”?

18. W jaki sposób rodzice uczestniczyli w realizacji programu?

1. Aktywnie pomagali w organizacji / realizacji projektu
2. Wspierali rzeczowo, finansowo
3. W inny sposób, jaki?
4. Nie brali udziału w realizacji programu

19. Czy na terenie szkoły funkcjonuje:

  TAK NIE
sklepik szkolny/ kiosk spożywczy
stołówka
catering zewnętrzny
ogólnodostępny bar

20. Czy w szkole dostępna jest bezpłatnie woda pitna?

1. Tak, w postaci źródełka
2. Tak, w postaci dystrybutorów galonowych
3. Tak, w inny sposób, jaki?
4. Nie, ale planujemy stworzyć taką możliwość od roku
5. Nie i obecnie nie ma planów udostępnienia

21. Czy w szkole organizowano szkolenia / warsztaty dla nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej?

1. Tak
2. Nie

22. Czy szkoła realizuje programy edukacyjne i profilaktyczne sprzyjające kształtowaniu prozdrowotnych nawyków realizowane przez partnerów programu „Trzymaj Formę!”?

1. Tak, szkoła realizuje pogram "Mleko w szkole"
2. Tak, szkoła realizuje pogram "Owoce i warzywa w szkole"
3. Nie, szkoła nie realizuje żadnego z ww. progamów

Czy szkoła realizuje inne programy edukacyjne i profilaktyczne sprzyjające kształtowaniu prozdrowotnych nawyków?

1. Nie
2. Tak - jakie?

23. Proszę ocenić program Trzymaj Formę! (skala: 1 – ocena najniższa 6 – ocena najwyższa)

  1 2 3 4 5 6
a) Odbiór programu przez uczniów
b) Ocena programu przez prowadzącego/prowadzących
c) Opinia rodziców/opiekunów uczniów uczestniczących w programie
d) Ocena skuteczności programu

24. Prosimy o ocenę materiałów programowych Trzymaj Formę! (skala: 1 – ocena najniższa 6 – ocena najwyższa)

  1 2 3 4 5 6
a) Ocena poradnika dla nauczycieli
b) Ocena broszury dla uczniów
c) Ocena ulotki dla rodziców
d) Ocena plakatu z Talerzem Zdrowia
e) Ocena strony internetowej www.trzymajforme.pl

25. Prosimy o informację, w jakim zakresie korzystają Państwo ze strony internetowej programu Trzymaj Formę! www.trzymajforme.pl (prosimy o wskazanie głównego zakresu):

1. Pobieranie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej
2. Wykorzystywanie strony w trakcie zajęć z uczniami
3. Wykorzystywanie strony w kontaktach z rodzicami/opiekunami
4. Uzyskiwanie informacji dotyczących treści programowych
5. Uzyskiwanie informacji dotyczących dodatkowych inicjatyw, konkursów, itd.
6. Uzyskanie danych kontaktowych do organizatorów programu
7. Nie korzystam ze strony programu

26. Czy wystąpiły jakieś trudności w realizacji programu?

1. Nie
2. Tak - prosimy wskazać, w jakim zakresie:

27. Czy program będzie realizowany w szkole w przyszłym roku?

1. Tak
2. Nie
3. Nie wiem

28. W realizację programów edukacyjnych z jakiego zakresu Państwa szkoła angażuje się najchętniej? (proszę wybrać maksymalnie trzy możliwości):

1. zdrowego żywienia
2. aktywności fizycznej
3. ekologii i ochrony środowiska
4. higieny osobistej
5. kompetencji społecznych (np. tolerancji dla mniejszości, niepełnosprawnych itd.)
6. inne, jakie?

29. Które komponenty programu zachęcają do jego realizacji (proszę wybrać maksymalnie trzy możliwości):

1. materiały edukacyjne dla uczniów
2. materiały edukacyjne dla rodziców
3. gotowe scenariusze zajęć
4. ciekawa tematyka
5. konkursy z nagrodami dla szkoły
6. konkursy z nagrodami dla poszczególnych uczniów/klasy

30. Podsumowanie, wnioski i sugestie


Organizatorzy programu

Fundacja
Żywność, Aktywność
Fizyczna i Zdrowie

Współorganizatorzy

Konsorcjum
Teraz Polska
Trzyma Formę!

Partnerzy programu

Patroni honorowi

Patroni programu

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij